زرد پرتقالی

کد رنگ

PY 34:1

C.L Name

1344-37-2

Density (g/cm)

5.6

مقاومت نوری فیلم خاص

6

مقاومت نوری تینت

1:10: 7

جذب روغن (درصد)

25%

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

    فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 128 MB.
      این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .