نارنجی مولیبدن

کد رنگ

PO 45

C.L Name

77601

Density (g/cm)

5.8

مقاومت نوری فیلم خاص

6

مقاومت نوری تینت

1:10: 8

جذب روغن (درصد)

28%

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

    فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 128 MB.
      این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .