فتالوسیانین مس

کد رنگ

PB 15:3

دسته بندی

C.L Name

47160 beta

Density (g/cm)

1.2

مقاومت نوری فیلم خاص

8

مقاومت نوری تینت

1:10: 8

جذب روغن (درصد)

58%

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

    فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 128 MB.
      این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .