زرد کروم

کد رنگ

PY 34

C.L Name

77603

Density (g/cm)

5.1

مقاومت نوری فیلم خاص

5

مقاومت نوری تینت

10:1:7

جذب روغن (درصد)

20%

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

    فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 128 MB.
      این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .