شیمی سبز اشراق


محصولات
رنگدانه های آلی

فتالوسیانین مس
Copper Phthalocyanine
دسته بندی: رنگدانه آلی - Synthetic Organic; Beta Copper Phthalocyanine
کد رنگ: PB15:3
C.I: 74160, B form
کاتالوگ محصول