شیمی سبز اشراق


محصولات

فتالوسیانین مس
Copper Phthalocyanine
دسته بندی: رنگدانه آلی - Synthetic Organic; Beta Copper Phthalocyanine
کد رنگ: PB15:3
C.I: 74160, B form
کاتالوگ محصول
زرد کروم
Lead Chromate
دسته بندی: رنگدانه معدنی - Inorganic; lead chromate
کد رنگ: PY34
C.I: 77603
کاتالوگ محصول
لیمویی کروم
Chrome Lemon Yellow
دسته بندی: رنگدانه معدنی - Inorganic; lead chromate
کد رنگ: PY34:1
C.I: 77603:1
کاتالوگ محصول
نارنجی کروم
Chrome Orange
دسته بندی: رنگدانه معدنی - Inorganic; lead chromate
کد رنگ: PO21
C.I: 77601
کاتالوگ محصول
نارنجی مولیبدن
Molybdate Orange
دسته بندی: رنگدانه معدنی - Inorganic; lead chromate
کد رنگ: PO45
C.I: 77601
کاتالوگ محصول
زرد زینک کرومات
Zinc Yellow
دسته بندی: رنگدانه معدنی
کد رنگ: PY36 and PY36:1
C.I: 77955
کاتالوگ محصول