شیمی سبز اشراق


فتالوسیانین مس

فتالوسیانین مس
طیف رنگی این رنگدانه ها در ناحیه آبی سبز می باشد و قیمت برای کاربردهای صنعتی بسیار مناسب است قیمت پایین ،دوام زیاد ، شفافیت و درخشندگی ،ثبات نوری خوب وسمیت پایین و مقاوم بودن در برابر هوا از مزایای این ترکیبات است همچنین از فثالوسیانین به دلیل سمیت پایین می توانند در محصولاتی که در تماس مستقیم با مواد غذایی می باشند استفاده شود.