شیمی سبز اشراق


رنگ دانه های معدنی

رنگ دانه های معدنی
رنگدانه های معدنی طبیعی از پوسته زمین استخراج می شوند، خرد شده ، شسته شده ، از لحاظ اندازه درجهبندی می شوند. غالبا برای این رنگدانه های طبیعی ، معادل مصنوعی هم وجود دارد، یعنی رنگدانه از اجزاء دیگری در اثر یک فرایند شیمیایی ساخته می شود. ظاهراً از نظر شیمیایی با نمونه طبیعی یکسان است، ولی اغلب خواص متفاوتی دارد و معمولاً به خاطر شکل بلوری مطلوبتر ، خلوص بیشتر و دانه بندی مطلوبتر ، مرغوبتر از نوع طبیعی می باشد